You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Operatorem niniejszej witryny internetowej jest firma Skyline Real Estate Sp.z o.o. Sp.k., która prowadzi ją w imieniu własnym, spółek z jej grupy, spółek zagranicznych oraz podmiotów stowarzyszonych („Skyline Real Estate”).
Prywatność użytkownika
Firma Skyline zdaje sobie sprawę z tego, że użytkownik przekazujący informacje o sobie oczekuje od niej odpowiedzialnego postępowania. Z tego względu firma Skyline przyjęła politykę dotyczącą sposobu gromadzenia, wykorzystywania i ochrony informacji osobistych użytkowników („Polityka Prywatności”). Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Warunków Korzystania zamieszczonych na stronie www.skylinere.pl (może ulec zmianie), które regulują zasady dostępu do niniejszej witryny internetowej i korzystania z niej, w tym treści i usług oferowanych na niej lub za jej pośrednictwem („Witryna Internetowa”). Korzystając z Witryny Internetowej użytkownik zobowiązuje się przestrzegać Polityki Prywatności i Warunków Korzystania.
Rodzaj gromadzonych informacji i sposób ich wykorzystywania
Firma Skyline może poprosić użytkownika o przekazanie informacji osobistych niezbędnych w przypadku gdy użytkownik dokonuje rejestracji w związku z usługą online, przekazuje informacje w związku z transakcją online lub gdy kontaktuje się z firmą Skyline w sprawie jej Witryny Internetowej lub usług. Firma Skyline może gromadzić następujące informacje o użytkowniku: Podczas rejestracji firma Skyline prosi użytkownika o podanie informacji, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, nazwa spółki lub pracodawcy, stanowisko w spółce oraz sektor i lokalizacje, które interesują użytkownika. Skyline przechowuje te informacje, aby móc rozpoznać użytkowników zarejestrowanych na Witrynie Internetowej. Firma Skyline może przechowywać informacje dotyczące preferencji użytkownika, aby móc indywidualnie dostosować ofertę i usługi. Po zarejestrowaniu się użytkownik może brać udział w forach dyskusyjnych, a firma Skyline może przechowywać informacje dotyczące użytkownika wynikające z jego udziału w tych forach. W przypadku udziału w konkursie, zapisania się na wydarzenie dla klientów lub inną imprezę promocyjną firma Skyline może poprosić użytkownika o podanie imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu i adresu e-mail. Jeżeli poprzez Witrynę Internetową użytkownik podaje informacje osobiste, których firma Skyline lub jej partnerzy biznesowi mogą potrzebować na przykład do korespondencji z użytkownikiem, firma Skyline będzie wykorzystywać te informacje w tym celu. Na życzenie użytkownika firma Skyline nie będzie wykorzystywać tych informacji do kontaktów z nim w przyszłości. Firma Skyline wykorzystuje informacje osobiste oraz informacje uzyskiwane z innych źródeł do informowania użytkownika o świadczonych usługach, w celach administracyjnych, marketingowych oraz obsługi klienta, aby treść, usługi i reklamy oferowane przez firmę Skyline były dostosowane do potrzeb i zainteresowań użytkownika. W tych celach Skyline może przechowywać informacje o użytkowniku przez niezbędny okres czasu. W razie potrzeby firma Skyline może w tych celach przekazywać informacje o użytkowniku swoim usługodawcom i agentom. Skyline może ujawniać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nakazem sądu właściwej jurysdykcji lub organu kontrolnego, administracyjnego lub regulacyjnego w kraju zamieszkania użytkownika lub poza nim. Ponadto Skyline może ujawniać dane osobowe w przypadku połączenia, sprzedaży lub reorganizacji, gdy konieczne będzie przekazanie informacji osobistych osobie trzeciej uczestniczącej w takim procesie. Firma Skyline dąży do stałej poprawy treści i funkcjonowania Witryny Internetowej. Z tego względu Skyline może monitorować ruch klientów i korzystanie z Witryny Internetowej, aby poprawić jej projekt i układ graficzny oraz zapewniać treść interesującą użytkownika.
Wykorzystywanie informacji o użytkowniku w celach marketingowych
Firma Skyline może przekazywać informacje o użytkowniku jej spółkom zagranicznym, spółkom z jej grupy i podmiotom stowarzyszonym oraz partnerom biznesowym w celach marketingowych lub przesyłać użytkownikowi informacje o produktach i usługach innych podmiotów. Firma Skyline lub jej partnerzy biznesowi mogą kontaktować się z użytkownikiem bezpośrednio lub poprzez agentów listownie, telefonicznie, faksem, e-mailem, SMS-em lub korzystając z innej usługi przesyłania wiadomości elektronicznych w związku z ofertami produktów i usług lub informacjami, które mogą zainteresować użytkownika. Przekazując firmie Skyline numer faksu, numery telefonów lub adres e-mail użytkownik wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim w tych celach za pomocą tych metod. Użytkownik, który nie życzy sobie otrzymywać informacji marketingowych od firmy Skyline lub jej partnerów biznesowych, powinien poinformować firmę Skyline o tym na formularzu rejestracyjnym lub kontaktowym bądź skontaktować się z Skyline korzystając z podanych poniżej danych kontaktowych.
Zgoda użytkownika oraz informacje innych osób
Przekazując firmie Skyline informacje osobiste użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Skyline danych osobowych, w tym danych wrażliwych, w powyższych celach. Użytkownik również wyraża zgodę na przekazywanie swych informacji w powyższych celach i w razie konieczności firmie Skyline lub jej usługodawcom w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach lub jurysdykcjach, które mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych, jak kraj zamieszkania lub siedziby użytkownika. W przypadku przekazania tych informacji usługodawcom zewnętrznym firma Skyline lub jej usługodawcy zewnętrzni - o ile to stosowne - zawrą umowę w celu zapewnienia ochrony informacji użytkownika. W razie przekazania przez użytkownika firmie Skyline informacji o innej osobie użytkownik potwierdza, że został ustanowiony przez tę osobę do działania na jej rzecz, wyrażenia zgody na przetwarzanie jej danych osobowych, w tym danych wrażliwych, oraz że użytkownik poinformował ją o firmie Skyline i celach (określonych powyżej), dla których jej dane osobowe będą przetwarzane. Podczas pierwszego kontaktu z tą osobą firma Skyline może poinformować ją o źródle informacji o niej.
Ochrona informacji użytkownika
W celu ochrony informacji użytkownika firma Skyline korzysta z bezpiecznego serwera oraz technologii kodowania Secure Socket Layers (SSL). Jednak zważywszy na elektroniczny charakter internetu użytkownik korzystający z niniejszej Witryny Internetowej akceptuje związane z tym nieodłączne ryzyko, w tym między innymi ryzyko przechwycenia, nieuprawnionego dostępu, ryzyko zniekształcenia, a także ryzyko wirusów i innych szkodliwych narzędzi.
Wyłączenie odpowiedzialności
Firma Skyline udostępnia odnośniki do innych witryn internetowych, ale nie ponosi odpowiedzialności za treść lub politykę prywatności tych witryn, ani za sposób traktowania informacji o ich użytkownikach. W szczególności, o ile nie określono inaczej, firma Skyline nie jest agentem operatorów tych stron internetowych lub reklamodawców, ani nie jest uprawniona do składania oświadczeń w ich imieniu. Użytkownik powinien zapoznać się z praktykami w zakresie prywatności tych osób trzecich.
Aktualizacje
Polityka Prywatności firmy Skyline może być okresowo aktualizowana. W przypadku wprowadzenia istotnej zmiany na Witrynie Internetowej firmy Skyline zostanie umieszczony komunikat wraz z uaktualnioną Polityką Prywatności.

Nasz Newsletter

Wpisz Twój e-mail aby otrzymać nasz Newsletter

<